INLEDNING

GLOBALA HUMANITÄRA OCH
SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE PROGRAM SOM

STÖDS AV SCIENTOLOGI-KYRKAN

Den globala förödelse och det mänskliga lidande som orsakas av drogmissbruk, analfabetism och moraliskt förfall – för att inte tala om naturkatastrofer och de katastrofer som människan orsakat – är uppenbar. Detta hotar att slita sönder den sociala strukturen och har i många delar av världen orsakat skador som aldrig går att reparera.

Vad som alltför tydligt saknas i kampen mot dessa fruktansvärda scenarier är effektiva lösningar. Av denna anledning utvecklade L. Ron Hubbard under alla årtiondena av sin forskning om sinnet och anden metoder med vilka man kan hantera de kriser som hotar vår värld.

För att få dessa lösningar i bruk har permanenta centrer etablerats som fungerar som ”genereringsanläggningar” som sätter igång storskaliga rörelser för att förbättra moraliska värden, läs- och skrivkunnighet, förebygga drogmissbruk och rehabilitera missbrukare.

Dessutom, och för att förverkliga Scientologins större humanitära mål, har kyrkan skapat lättillgängliga, lättförståeliga multimedia verktyg som snabbt kan distribueras, i syfte att öka folks medvetenhet och informera och aktivera miljontals människor.

Resultatet: Scientologi-kyrkans revolutionerande samhällsförbättrings- och humanitära program. Dessa program är helt unika, obestridligen de absolut främsta inom sina områden och – vilket är viktigast – de är effektiva.

EN RÖST FÖR MÄNSKLIGHETEN » Verklig hjälp • Verkliga resultat

Drogmissbruk och kriminalitet, intolerans och omänsklighet, katastrofer, både naturliga och skapade av människan genomsyrar och förnedrar alla delar av samhället. Dessa frågor är så skrämmande att insatser för att undanröja dem alltför ofta överskuggas av ansträngningar att enbart begränsa skadan.

Mer

SANNINGEN OM DROGER

Den största icke-statliga kampanjen för informationen om droger och drogförebyggande verksamhet informerar ungdomar i 180 länder om drogmissbruk, och används av över tusen statliga, brottsbekämpande- och lokala organisationer.
Mer

ENADE FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Enade för mänskliga rättigheter gör mänskliga rättigheter till global verklighet genom att lära ut hur viktiga dessa rättigheter är till 100 miljoner människor årligen i omkring 190 länder, med hjälp av sina publikationer, audiovisuella presentationer och Ungdomar för mänskliga rättigheters världsturné.
Mer

FRIVILLIGPASTORSPROGRAMMET

Denna internationella kår av frivilliga, som ger hjälp utan åtskillnad till människor världen över, arbetar sida vid sida med räddningsarbetare och globala frivilligorganisationer vid större katastrofplatser, och hjälper över 2 miljoner människor varje år.
Mer

INTERNATIONELLA VÄGEN TILL LYCKA-STIFTELSEN

I nära samarbete med skolor, företag och myndigheter, höjer stiftelsen moraliska normer över hela världen genom omfattande spridning av Vägen till lycka-häftet. Resultatet: ett lugnare och tryggare samhälle.
Mer

APPLIED SCHOLASTICS INTERNATIONAL

För att hantera bristande läskunnighet och höja undervisningskvalitén världen över arbetar Applied Scholastics med pedagoger och erbjuder effektiva inlärningsverktyg baserade på en revolutionerande studieteknologi som används i över 4 000 skolor.
Mer

NARCONON: REHABILITERING AV MISSBRUKARE

Att rädda individer från droger är målet för detta globala nätverk med omkring 50 rehabiliteringscentrer på fem kontinenter – där antalet lyckade resultat ligger långt över det internationella genomsnittet.
Mer

KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Som en del av scientologernas religiösa kodex står det att de lovar ”att avslöja och hjälpa till att avskaffa alla fysiskt skadliga metoder inom området mental hälsa”, och därigenom skapa en atmosfär av trygghet och säkerhet inom mentalvården.
Mer

CRIMINON

Tre decenniers ökning av antalet interner i USAs fängelser har fört nationen till en allvarlig tröskel: en av 100 vuxna i USA sitter nu bakom galler. Det totala antalet interner är nu 2,3 miljoner, det högsta antalet i världen följt av det betydligt folkrikare Kina, där siffran är 1,5 miljoner.
Mer