EN RÖST FÖR MÄNSKLIGHETEN
Verklig hjälp • Verkliga resultat

Drogmissbruk och kriminalitet, intolerans och omänsklighet, katastrofer, både naturliga och skapade av människan genomsyrar och förnedrar alla delar av samhället. Dessa frågor är så skrämmande att insatser för att undanröja dem alltför ofta överskuggas av ansträngningar att enbart begränsa skadan.

Som ett erkännande av den absoluta nödvändigheten att hejda den nedåtgående spiralen, stödjer Scientologi-kyrkan och dess medlemmar sekulära utbildningsprogram som effektivt stävjar drogmissbruk, ingjuter tolerans, ökar medvetenheten om de mänskliga rättigheterna, och lyfter upp moral över hela befolkningar.

Målet är både djärvt och ambitiöst: att lösa stora missförhållanden på planeten och hindra ett krypande kulturellt förfall, samtidigt som samhället höjs genom att ingjuta gemensamma värden. Dessa program, baserade på årtionden av erfarenhet, bidrar till positiv förändring för individer, samhällen och faktiskt hela nationer. Oavsett om dessa program görs genom initiativ på gräsrotsnivå eller genomförs statligt, förbättrar de förhållandena på ett mätbart sätt, följaktligen växer efterfrågan exponentiellt.


Varje kampanj bygger på uppfattningen att utbildning är en hörnsten i förändring. De bekräftar att det endast är när individer är verkligt informerade som de kan fatta varaktiga och omvälvande beslut att leva drogfria, etiska, respektfulla liv i harmoni med sina nära och kära och med sina grannar.

Inspirerade av Scientologins grundare L. Ron Hubbards ord att ”en individ är bara så värdefull som han kan tjäna andra”, tar scientologer ansvar inte bara för sig själva och familjen, utan också för samhället i stort. De stöder helhjärtat dessa program för att göra dem allmänt tillgängliga. Denna publikation ger en översikt som bekräftar programmens effektivitet, som uttrycks genom ett stort antal olika individer och institutioner som på ett påtagligt sätt har dragit nytta av resultaten.

Delaktighet och samverkan i dessa initiativ inbjuds och är välkomna från alla som eftersträvar att förbättra villkoren för sig själva och andra, med avsikten och visionen att den inverkan som sker kommer att nå alla jordens hörn – och en ny dag kommer bryta fram för kulturer världen över.

ATT SKAPA EN DROGFRI VÄRLD

Drogmissbruk är ett globalt problem och kräver en global lösning.

Sanningen om droger är ett av världens största icke-statliga program för information till allmänheten om droger, och är ett omfattande initiativ som Scientologi-kyrkan stödjer. För att popularisera drogfritt levande, distribueras miljontals av ett brett spektrum och faktaspäckade utbildningsmaterial av den ideella, allmännyttiga stiftelsen för en drogfri värld till skolor, samhällsgrupper och statliga institutioner över hela världen. Med flera årtiondens erfarenhet av drogförebyggande verksamhet har programmet Sanningen om droger på ett effektivt sätt kommunicerat drogmissbrukets verklighet individuellt och genom masskommunikation.

Mer

ATT GÖRA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

I en värld där människor ständigt möts av en störtflod av oroande rapporter i media om brott mot mänskliga rättigheter – allt från dödliga giftgasattacker till människohandel, fattigdom och hungersnöd orsakade av människan – förstår få sina rättigheter och ännu färre vet hur de kan utöva dem.

I sin mångåriga tradition av att kämpa för frihetens sak för alla, har Scientologi-kyrkan och dess medlemmar strävat efter lösningar genom sponsring av ett av världens vidaste initiativ för information och utbildning om mänskliga rättigheter till allmänheten, Enade för mänskliga rättigheter, och dess komponenter för ungdomar, Ungdomar för mänskliga rättigheter.

Mer

ATT REFORMERA MENTAL HÄLSA

Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR), en ideell välgörenhetsväktarorganisation som inrättades av Scientologi-kyrkan 1969, är tillägnad att utrota psykiatriska övergrepp och säkerställa patienters skydd. KMR har stött antagandet av mer än 160 lagar som skyddar individer från övergrepp eller tvångspsykiatriska metoder, som kräver samtycke för psykiatrisk behandling, som stoppat påtvingad medicinering och elchockbehandling av barn och äldre, och förordnat stränga straff för psykiatrikers sexuella övergrepp på patienter.

Mer

ATT SKAPA EN VÄRLD AV ÄRLIGHET, TILLIT OCH SJÄLVRESPEKT

Chockerande två tredjedelar av världens regeringar är fulla av allvarlig korruption. Nästan en fjärdedel av dagens nya ledare är övertygade om att de måste bete sig oetiskt för att komma framåt.

För att vända denna nedgång och återställa grundläggande moral och värderingar, skrev L. Ron Hubbard Vägen till lycka: En guide till ett bättre liv baserat på sunt förnuft. Helt icke-religiös, kan de 21 levnadsreglerna användas av alla oavsett ras, kultur eller tro för att främja vänlighet, ärlighet och grundläggande färdigheter i att leva.

Mer

DET GÅR ATT GÖRA NÅGOT ÅT DET

Oavsett om de tjänstgör i sina egna samhällen eller på andra sidan av världen, är mottot för Scientologins frivilligpastor: ”Det går att göra något åt det.” Programmet, som skapades i mitten av 1970-talet av Scientologins grundare L. Ron Hubbard och stöds av Church of Scientology International som en religiös social tjänst, utgör idag en av de största och mest synliga internationella oberoende nödhjälpsstyrkorna.

Mer