INLEDNING

ATT UPPLYSA MÄNNISKOR ÖVER HELA VÄRLDEN
OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi konfronteras dagligen med nyheter om etniska konflikter, omänskligt handlande, oroligheter och krig.

Media är fyllt med berättelser om kränkningar av mänskliga rättigheter – från våld i hemmet och mobbning i skolor till korruption och fattigdom och diskriminering med myndigheternas goda minne. Samtidigt vet större delen av världens befolkning inte vad mänskliga rättigheter är och att de har rätt till dem.

1,5
MILJONER
barn utsätts för
MÄNNISKOHANDEL
VARJE ÅR
VÄRLDEN
ÖVER

Amnesty International rapporterar om kränkningar av mänskliga rättigheter i omkring 160 länder – och inte bara i utvecklingsländer. Cirka 18 000 människor smugglas in i USA varje år, av vilka många tvingas in i sexuell exploatering och arbetskraftsexploatering. Uppskattningsvis 1,5 miljoner barn i lågstadieåldern säljs som slavar varje år världen över. Ytterligare 171 miljoner, de flesta under 15 år, arbetar under riskfyllda förhållanden.

I över 40 år har scientologer förespråkat den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. År 1969 lät L. Ron Hubbard publicera denna förklaring i kyrkans tidning Freedom, där han skrev:

”Förenta Nationerna kom med lösningen. Frånvaro av mänskliga rättigheter fläckade händerna på regeringar och hotade deras maktbefogenhet. Mycket få regeringar har infört någon enda del av den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Dessa regeringar har inte förstått att deras överlevnad helt och hållet beror på att de anammar sådana reformer och därmed ger sitt folk en sak att kämpa för, en civilisation värd att stödja, värd deras patriotism.”

Inspirerade av L. Ron Hubbards ord att ”Mänskliga rättigheter måste förverkligas, inte förbli en idealistisk dröm”, stödjer scientologer vad som blivit världens största icke-statliga (NGO) informationskampanj om mänskliga rättigheter. År 1998 lanserade kyrkan European Journey for Religious Freedom, ett maraton som går igenom åtta länder, som för ut budskapet om mänskliga rättigheter till miljontals människor. Detta årliga maraton växte till ett 4 000 kilometers ”multathlon” över hela Europa och anammades därefter också i USA.

Kyrkan och dess medlemmar stödjer nu de folkliga sekulära informationsprogram som drivs av Ungdomar för mänskliga rättigheter (YHRI) och Enade för mänskliga rättigheter (UHR). YHRI grundades 2001, och undervisar barn i mänskliga rättigheter och inspirerar dem att bli förespråkare för tolerans och fred. UHR grundades år 2008, 60 år efter att den Allmänna förklaringen hade tillkännagivits, och enar enskilda människor, organisationer och myndigheter i syfte att höja medvetenheten om och respekt för mänskliga rättigheter i alladelar av samhället.