INLEDNING

ATT UTROTA DEN VÄRLDSOMSPÄNNANDE
DROGMISSBRUKSEPIDEMIN

Droger är mer än bara ännu ett samhällsproblem. Omkring 210 miljoner människor – på alla nivåer i samhället – tar illegala droger. Nästan 200 000 dör av droger varje år.

Den största tributen krävs bland våra ungdomar. Var tolfte sekund experimenterar ytterligare ett skolbarn för första gången med illegala droger. Droganvändningen inom denna grupp har stadigt stigit under det gångna årtiondet, och barn utsätts för droger vid allt lägre åldrar.

210
MILJONER
människor
TAR
ILLEGALA
DROGER
varje år

Eftersom drogmissbruk är ett globalt problem, kräver det en global lösning, och Scientologi-kyrkan har utvecklat ett sådant initiativ – programmet Sanningen om droger. Kyrkan har gjort det tillgängligt och det kan användas av vem som helst, var som helst och det är nu ett av världens största program för droginformation och förebyggande. Det baserar sig på undersökningar som visar att när ungdomar får veta sanningen om droger – vad de verkligen är och vad de gör – minskar droganvändningen i motsvarande grad.

Av denna anledning går scientologer i spetsen för åtgärder över hela världen som får ut informationsmaterialet Sanningen om droger till miljontals genom myndighetsorganisationer, samhällsgrupper och utbildningsinstitutioner – gratis.

De första bredskaliga drogförebyggande insatserna från Scientologi-kyrkan och dess medlemmar började i mitten av 1980-talet med en europeisk gräsrotsrörelse: ”Säg nej till droger, säg ja till livet.” Samtidigt ökade scientologer i USA allmänhetens medvetenhet med initiativet ”Lead the Way to a Drug-Free USA” (Visa vägen till ett drogfritt USA). I slutet av 1990-talet producerade scientologer i Europa en rad ungdomsinriktade häften med rena fakta om farorna med droger. Det blev så stor efterfrågan på dem att Scientologi-kyrkan åtog sig att publicera dem internationellt.

Sedan dess har kyrkan sponsrat distribution av miljontals häften, broschyrer och affischer och tusentals droginformationsaktiviteter i lokala samhällen, skolor, kyrkor och på arbetsplatser.

Stiftelsen för en drogfri värld, som är en sekulär ideell organisation, bildades 2006 för att fungera som huvudsaklig distributör av informationsmaterialet och för att utveckla nytt material för att möta den utmaning som ständigt skiftande drogtrender utgör.

Stiftelsen övervakar idag kampanjen Sanningen om droger och koordinerar ett internationellt nätverk av frivilliga som sammanfördes av det gemensamma syftet att skapa en drogfri värld.