VARFÖR AUDITERING FUNGERAR

I en session får preclearns analytiska sinne hjälp av auditörens analytiska sinne, i syfte att besegra preclearns reaktiva sinne.

Preclearn besväras av sitt reaktiva sinne. När det reaktiva sinnet restimuleras, påverkas personen av den skadliga energi som finns däri. Eftersom det reaktiva sinnet är dolt kan preclearn inte hantera det på egen hand. Se bara hur människan under tusentals år har filosoferat, rannsakat sitt inre och försökt förstå sig själv och sina motiv, till ingen nytta. Utan en auditör är preclearns dynamiska kraft mindre än den kraft som det reaktiva sinnet kan utöva.

En av de främsta anledningarna till att auditering fungerar är att styrkan hos auditörens dynamiska kraft läggs till preclearns dynamiska kraft, och att dessa två tillsammans är större än den kraft som preclearns reaktiva sinne ensamt kan utöva. Genom ett samarbete mellan auditör och preclear och genom tillämpning av L. Ron Hubbards exakta teknologi kan preclearns reaktiva sinne utplånas.

Varje gång ett laddat område frigörs från det reaktiva sinnet, höjs preclearns medvetenhet. Detta ökande av medvetenhet byggs upp från auditeringssession till auditeringssession, och preclearn blir gradvis alltmer medveten om vem han faktiskt är, vad han varit med om och vilka hans sanna andliga förutsättningar och förmågor verkligen är.