HUR RESULTATEN BESTYRKS

De auditeringsframgångar som en person upplever subjektivt kan också påvisas objektivt genom testning under loppet av ett auditeringsprogram.

Otaliga tester används för att mäta preclearns förmåga innan han påbörjar ett auditeringsprogram och även för att få en förhandsuppskattning om hur mycket auditering det kan behövas för att uppnå ett visst resultat hos preclearn. Efteråt, när preclearn testas på nytt, kan de framsteg som han personligen upplever åskådliggöras på ett diagram, vilket bekräftar hans framsteg.

Dessa objektiva mått på en persons förbättring trotsar gängse föreställningar. Före Dianetiken var psykiatrin och psykologin benhårda i sina försäkringar att en persons förmåga och intelligens inte kunde förändras. Deras uttalanden vederlades i undersökning efter undersökning, vari personer efter auditering uppvisade dramatiska förbättringar inom båda dessa områden.

Ett standardtest är Oxford-personlighetstest (eller OCA, efter engelskans Oxford Capacity Analysis), vilket på ett korrekt sätt mäter tio olika personlighetsdrag. Dessa förbättras markant i auditering och speglar preclearns framsteg. Preclears rapporterar att de blivit lugnare, stabilare, mer energiska och blivit mer utåtriktade, som ett direkt resultat av auditering och testresultat på OCA-n bekräftar att detta är fallet.

Lämplighetstestning är också en tillförlitlig mätare på auditeringsresultat. Förbättringar i lämplighetstestet korrelerar med en minskad olycksbenägenhet. Det finns många andra tester som mäter sådana saker som koordination och olika sinnesförnimmelser, till exempel syn, hörsel, färgblindhet, balans och så vidare. Även dessa förbättras genom auditering.

Framstegstakten varierar självfallet från person till person, eftersom den i hög grad beror på preclearns engagemang och hur ofta han får sessioner. Det är därför omöjligt att fastställa en exakt förbättringstakt, och Scientologi-kyrkan gör inga utfästelser och lämnar inga garantier rörande de resultat som en person kommer att uppnå i auditering. Kyrkans personal har emellertid sett så många anmärkningsvärda förbättringar hos sina församlingsmedlemmar att de förväntar sig sådana resultat.