FÖRST DIANETIK, SEDAN SCIENTOLOGI

Källan och grundaren av Scientologi-religionen är L. Ron Hubbard, som ägnade sitt liv åt att finna svaren på frågor som har bekymrat mänskligheten i tusentals år. L. Ron Hubbards intellektuella skärpa, hans vetgirighet och gränslösa äventyrslust vägledde honom in på detta sökande redan som ung.

De första vitt publicerade resultaten av L. Ron Hubbards forskning, låg emellertid inte inom Scientologin utan inom ett annat område: ”Dianetik”. Ordet Dianetik kommer från de grekiska orden dia, som betyder ”genom”, och nous, som betyder ”sinne” eller ”själ”, och definieras som ”vad sinnet (eller själen) gör med kroppen”.

Dianetiken utgjorde L. Ron Hubbards första landvinning. Och det var hans första upptäckter i detta område som ledde till ytterligare forskning och att den exakta källan till livet fastställdes.

Människan har inte en ande. Hon är en ande. Hon har ett sinne och hon har en kropp. Dianetiken inriktar sig på och behandlar den inverkan som anden har på kroppen. Dianetik hjälper sålunda till att ge lättnad från oönskade förnimmelser och känslor, olyckor och psykosomatiska sjukdomar (krämpor orsakade eller förvärrade av mental stress).

Ordet Scientologi är taget från latinets scio, vilket betyder ”att veta, i ordets fulla bemärkelse”, och det grekiska ordet logos, som betyder ”studiet av”. Det betyder bokstavligen ”att veta hur man vet”. Scientologi i sig själv definieras som ”läran om anden och hanteringen av den i förhållande till sig själv, universa och annat liv”.

Scientologi vänder sig till den andliga varelsen. Den höjer direkt hans medvetande och förmåga. Och genom att den gör det blir han också alltmer kapabel att övervinna de negativa faktorer som försvagar honom.