VAD STÅR SCIENTOLOGI-SYMBOLEN, BOKSTAVEN S OCH DUBBELTRIANGELN FÖR?

”S” står för Scientologi. 

Den nedre triangeln kallas ARC-triangeln (uttalas med bokstäverna A, R, C); där A står för affinitet, R för verklighet (eng. Reality) och C för kommunikation (eng. Communication). Det första hörnet i triangeln är affinitet, vilket är graden av gillande eller tillgivenhet för någon eller något. Verklighet är det andra hörnet och är, i grund och botten, överenskommelse. Det tredje hörnet är kommunikation och definieras som utbyte av idéer mellan två människor. Alla dessa tre har ett inbördes samband. Utan en viss grad av gillande och utan någon form av överenskommelse som utgångspunkt finns det ingen kommunikation. Utan kommunikation och något underlag för affinitet, eller känslomässigt gensvar, kan det inte finnas någon verklighet. Utan något underlag för överenskommelse och kommunikation och ett visst emotionellt gensvar som grund kan det inte finnas någon verklighet. Och när ett av hörnen i denna triangel stärks, stärks även de andra två. Dessa tre ömsesidigt beroende faktorer bildar tillsammans förståelse och uttrycks som en triangel. ARC är en grundläggande princip i religionen Scientologi. 

Den övre triangeln kallas KRC-triangeln (uttalas med bokstäverna K, R, C); där K står för kunskap, R för ansvar (eng. Responsibility) och C för kontroll (eng. Control). Liksom delarna i ARC-triangeln har dessa tre faktorer ett inbördes samband. När ett av hörnen i KRC-triangeln höjs, höjs även de andra två.