HUR FUNGERAR DIANETIK?

I Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, skriver L Ron Hubbard: ”Källan till aberration har befunnits vara ett hittills oanat under-sinne som, komplett med sina egna inspelningar, ligger nedanför vad människan förstår vara hennes ’medvetna’ sinne. Begreppet om det undermedvetna sinnet har i Dianetiken ersatts av upptäckten att det ’undermedvetna ’ sinnet är det enda sinne som alltid är medvetet. I Dianetiken kallas detta undersinne för det reaktiva sinnet.”

Det reaktiva sinnet lagrar inte minnen i vanlig mening. Det lagrar en särskild sorts mentala bilder som kallas engram. Engram är en fullständig registrering, in i minsta detalj, av varje perception som finns i ett ögonblick av partiell eller fullständig ”medvetslöshet”.

”Medvetslöshet” kan orsakas av den plötsliga chocken vid en olycka, av den narkos som används vid operationer, av smärtor från en skada eller av feberyrseln vid sjukdom. Under dessa perioder stängs det analytiska sinnet av, helt eller delvis, och det reaktiva sinnet kopplas in, helt eller delvis. Ett engram finns under individens medvetenhetsnivå, ändå kan det aktiveras så att det påtvingar personen sitt innehåll och kan orsaka ej bedömda, omedvetna och oönskade rädslor, känslor, smärtor och psykosomatiska sjukdomar.

I Dianetik-proceduren återger personen en händelse som innehåller ”medvetslöshet”, från början till slut, tills engrammet har reducerats, vilket innebär att all laddning och smärta har tagits ur en olycka, eller har utplånats, vilket betyder att händelsen har försvunnit för alltid. I vilket fall som helst är individen fri från den aberrerande effekten av händelsen och kan uppleva enorm lättnad och en höjning av den känslomässiga tonen.

Detta är Dianetikens mirakel.